Cieslar, s. r. o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinátor bezpečnosti práce

 

 

Fáze přípravná:

 
Spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace, zpracovává otázky BOZP v projektové dokumentaci, hlavně v částech zásady organizace výstavby a technické zprávě. Ohlašuje zahájení stavebních prací inspektorátu práce, vyžaduje-li si to rozsah stavby, vypracovává náležitosti ohlášení.
 

PLÁN BEZPEČNOSTI PRÁCE:

 
 
 
 
 
plán staveniště, zajištění staveniště, provozní řád
 
 
 
 
 
 
 
 
náležitosti oznámení o zahájení prací inspektorátu práce
 
 
 
 
 
 
 
 
analýza o vyhodnocení rizik jednotlivých prací všech zhotovitelů (realizačních firem)
 
 
 
 
 
 
 
 
harmonogram výstavby se zaměřením na BOZP
 
 
 
 
 
 
 
 
seznam zhotovitelů
 
 
 
 
 
 
 
 
záznam o seznámení všech zhotovitelů s plánem BOZP
 
 
 
 
 
 
 
 
záznamy o aktualizacích plánu BOZP až do kolaudace stavby
 
 
 
 
Je nápomocen zadavateli při výběru zhotovitelů stavby, s ohledem na otázky zpracování dokumentací zhotovitelů týkajících se technologií prací a vyhodnocení a analýzy rizik jednotlivých postupů.
 

Fáze realizační:

 
Koordinuje spolupráci zhotovitelů při zajišťování BOZP, dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění činností, sleduje prováděné činnosti se zřetelem na dodržení požadavků na BOZP.

Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav, dohlíží na splnění úkolů náprav.

Organizuje kontrolní dny určené k dodržování plánu BOZP, navrhuje termíny kontrolních dnů a vede zápisy z jednání do stavebního deníku.

Sleduje dodržování plánu BOZP.